Tidigare Teams

Under tidsperioden 2010-2016 har Clinical Innovation Fellowship-programmet lett till många goda resultat. Nedan finns information om alla föregående omgångar av Clinical Innovation Fellowships-programmet: vilka som var med, vilka kliniker de besökte, samt nyckelresultat från respektive omgång.

Teams år 2010-2016

Fellows

 • Johan Ahlqvist (läkare och civ.ing.)
 • Sjoerd Haasl (civ.ing., tekn.doktor)
 • Sara Pütsep (civ.ekonom)
 • Hanna Reuterborg (läkare)
 • Johan Tegin (civ.ing., tekn.doktor)
 • Anna Thies (industridesigner konstfack)

Besökta kliniker

Gastro Centrum Kirurgi samt Akutkliniken (Huddinge) på Karolinska universitetssjukhuset

Nyckelresultat

 • 500 problem identifierades på klinikerna, där fellows fördjupade sig i de 20 problem med störst potential. 
 • 30 st förslag presenterades till ledningen på Gastro Centrum Kirurgi, respektive 25 st till Akutklinikens ledning. Förslagen har diskuterats hos klinikerna på ledningsmöten respektive strategidagar, och vissa enklare förslag har åtgärdats redan under år 2011.
 • En informationsfolder med målet att effektivisera kommunikation med patienter och öka patientmedverkan designades och testades. Foldern beräknades spara ca 2 miljoner kronor årligen, och har tryckts i tusentals exemplar som delats ut.

Fellows

Team AneIva:

 • Mathias Eklund (civ ing)
 • Karin Lidman (civ ing, design)
 • Peter Wittrup (leg läkare och civ. ing)

Team Reumatologen:

 • Ulrika Henricson (industridesigner Konstfack)
 • Olof Jonmarker (Leg läkare, två års studier civ ing. Harvard)
 • Tobias Öhman (civ ing, tekn lic)

Besökta kliniker

Anestesi- och Intensivvårdskliniken (Huddinge) samt Reumatologikliniken (Solna) på Karolinska universitetssjukhuset.

Nyckelresultat

 • Varje team sammanställde en behovslista om 200 behov, mer genomarbetad än föregående år. Till respektive klinik presenterades 10 behov, varav 3 per klinik formulerades till projekt.
 • Team Reumatologen lanserade en betaversion av en webbtjänst för kroniskt sjuka för att underlätta kommunikation mellan patienter och läkare. De blev även tilldelade medel från KTH Innovation för att genomföra djupintervjuer med användare av denna prototyp.
 • Team AneIva lyckades, trots att de var tvungna att byta behov under processen, att presentera en prototyp som på ett enkelt sätt förbättrar patienternas handhygien. Prototypen motverkar en del av VRI-problematiken (vårdrelaterade infektioner), och har tagits emot positivt av läkare. 

Fellows

Team Onkologen:

 • Rui Chen (Civilingenjör design och produktframtagning)
 • Andreas Rundström (Civilingenjör data)
 • Louise Warme (Leg. läkare)
 • Annika Österdahl (MSc BioMed, BSc Management)

Team Sjukgymnasten:

 • Jonas Hansson (Lic. civilingenjör teknisk biologi)
 • Eeva-Liisa Karjalainen (Tekn. doktor biofysik, civilingenjör teknisk fysik)
 • Andreas Lundquist (Civilingenjör design och produktframtagning)
 • Markus Sandén (Leg. läkare, spec. allmänmedicin)

Besökta kliniker

Sjukgymnastik och Onkologi på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyckelresultat

 • Fler än 1500 observationer formulerades till över 400 behov.  10 behov presenterades till vardera klinikledning, och 3 projekt per klinik formulerades utifrån dessa.
 • Klinikrapporter med kliniklokala behov samt förbättringsförslag presenterades till respektive klinik. Dessa innehöll tillsammans 38 behov och 88 förbättringsförslag.
 • Kvalitetshöjande projekt genomfördes på klinikerna i form av examensarbeten, handledda av Fellows.
 • Team Onkologens affärsidé var en handhållen produkt som mäter perifera nervskador. Ur detta föddes företaget Lara Diagnostics AB.
 • Team Sjukgymnast födde två affärsidéer: en tjänst som följer patienters aktivitetsnivå på ett objektivt sätt, samt ett verksamhetsutvecklingsverktyg som underlättar för vårdverksamheter att ta in och följa upp förbättringsförslag.

Fellows

Team Barnonkologen:

 • Helena Bladh (Legitimerad läkare)
 • Mikael Karlsson (Civilingenjör Teknisk Biologi)
 • Christopher Scheutz (Industridesigner)
 • Linda Svensson (Master industriell ledning och
  innovation, Kemisk Biolog)

Team Neurokirurgen:

 • Christian Bremer (Civilingenjör Industriell
  Design)
 • Caroline Blomqvist (Civilingenjör Bioteknik, Master
  affärsutveckling & entreprenörskap)
 • Lisa Sahlin Torp (Leg. läkare)
 • Jano Dib (Civilingenjör Industriell Design)

Team Transplantation:

 • Maria Lindström (Master Marketing, Management &
  Innovation)
 • Anders Westermark (Legitimerad läkare, specialist
  ortopedi)
 • Gaël Chosson (Civilingenjör Elektronik och IT)
 • Anders Lindström (Designer)

Besökta kliniker

Neurokirurgiska kliniken (Solna) och Transplantationskliniken (Huddinge) på Karolinska universitetssjukhuset, samt Barnonkologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus (Solna).

Teamet på den senare kliniken finansierades av Barncancerfonden.

Nyckelresultat

 • Fler än 700 behov formulerades utifrån över 1700 observationer. 10 behov presenterades för respektive klinikledning, och 3 projekt per klinik formulerades.
 • Klinikrapporter med kliniklokala behov och förbättringsförslag presenterades till varje klinikledning, med sammanlagt 89 behov med förbättringsförslag.
 • Kvalitetshöjande projekt genomfördes på klinikerna i form av examensarbeten, handledda av Fellows.
 • Team Barnonkologen vann tävlingen När jag blir 100 bland 80 bidrag, med 50 000 kr och kommersialiseringsstöd i vinst.
 • Team Barnonkologen fick även stipendium från KTH Innovation för att implementera sin idé om en självincheckningsmaskin hos Barnonkologavdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
 • Gaël Chosson (Team Transplantation) vann KTH OpenLabs tävling Vardagsutmaningar inom äldreomsorgen.
 • Caroline Blomqvist, Jano Dib & Christian Bremer (Team Neurokirurgen) vann regionfinal i Venture Cup Öst med sin affärsidé IVia Medical, med en vinstsumma på 25 000 kr.

Fellows

Team Hematologen:

 • Håkan Maclean (MSc)
 • Johan Hedevåg (MD)
 • Henrik Gradin (MSc, PhD)
 • Sophia Savage (BA, PhD)

Team Hjärtkliniken:

 • Caroline Dahl (BSc(Hons), DPhil candidate)
 • Jonathan Ilicki (MD, MSc)
 • Patrik Nilsson (MA)
 • Andreas Gaarder (MSc, PhD)

Team Rekonstruktiv plastkirurgi:

 • Helena Rönnqvist (MD)
 • Francesco Mazzotta (MSc, PhD)
 • Per Nilsson (MSc)
 • Annamaja Segtnan (BA)

Besökta kliniker

Hematologen (Solna) och Rekonstruktiv plastikkirurgi (Huddinge) på Karolinska Universitetssjukhuset, samt Hjärtkliniken på Danderyds Sjukhus.

Teamet på den senare kliniken finansierades av SLL (Stockholms Läns Landsting) i en satsning med fokus MedTech och ICT (informations- och kommunikationsteknik).

Nyckelresultat och projekt/företag

 • Sammanlagt formulerade teamen fler än 700 behov från över 3000 observationer.
 • Klinikrapporter presenterades till klinikledningarna med kliniklokala behov och förbättringsförslag. Sammanlagt innehöll rapporterna 115 behov med förbättringsförslag.
 • Kvalitetshöjande projekt genomfördes på klinikerna i form av examensarbeten, handledda av Fellows.
 • 4 affärsplaner togs fram: 3 stycken baserade på tekniska lösningar och 1 baserad på organisatoriska lösningar.
 • Ortrud Medical AB bildades ur Team Hjärtkliniken, som vunnit flera stora priser inom bl.a. Venture Cup samt blivit beviljade finansiering från både SLL och VInnova.
 • Magnea AB bildades ur Team Hematologen. Magnea AB har beviljats 215 000 kr i finansiering från Vinnova samt ca 2 miljoner kr från externa finansiärer. De knöt även nyligen Attendo Care som kund.
 • Pilloxa AB bildades ur Team Rekonstruktiv Plastikkirurgi, och har blivit beviljade 600 000 kr från SLL samt ytterligare medel från Vinnova.

Fellows

Team Lättakuten:

Team AneIva Danderyd:

Team Barnonkologen Uppsala:

Besökta Kliniker

Lättakuten på Karolinska Universitetssjukhuset (Huddinge), Anestesi- och intensivvårdsavdelningen på Danderyds Sjukhus, samt Barnonkologen på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

Nyckelresultat

 • Fler än 2500 observationer formulerades till över 1100 behov.
 • Klinikrapporter presenterades till varje klinikledning, innehållandes sammanlagt 155 kliniklokala behov med förslag.
 • Över 10 kvalitetshöjande projekt genomfördes på klinikerna i form av examensarbeten, handledda av Fellows.

Nyckelresultat för CIF-programmet

Alla omgångar av Clinical Innovation Fellowships under perioden 2010-2016 har sammantaget lett till följande resultat:

 • 56 diplomerade Clinical Innovation Fellows
 • 5 nya aktiebolag
 • 20 nya arbetstillfällen
 • 505 förbättringsförslag till klinikledningarna
 • 64 examensarbeten
 • 194 studenter från 8 universitet och högskolor involverade i examensarbeten och projekt
 • Internationellt engagemang för program inspirerade av Clinical Innovation Fellowships
 • Nya multidisciplinära forskningsprojekten VRI – Innovation mot Infektion samt Patientmedverkan för kroniskt sjuka, som tillsammans attraherat extern finansiering om ca 21 miljoner kronor
 • Expansion i form av att Barncancerfonden sponsrar ett Fellowship-team med fokus på barnonkologi
 • Godkänt anslag från Vinnova om 4 miljoner kronor för projekt som kommer från Clinical Innovation Fellowships

 

Dessa nyckelresultat är baserade på slutrapporten för perioden 2010-2015 samt klinikrapporterna från 2015-2016.